404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้มีการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมี นายเจนกวี ศรีเอี่ยม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานแทน นายประมวล ศรีบูจันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวนวรัตน์ บุตรน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางลัดดา ทองเครือ หัวหน้างานบริหารวิชาการ นายวันชาติ เฉิดฉินนภา หัวหน้างานปกครองนักเรียน ในการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ในภาคเรียนที่ 1/2563 เกรดเฉลี่ยสูงสุด 4.00 พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานและข้อตกลงขอความร่วมมือในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนทุกระดับชั้นให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ....ในการประชุมครั้งนี้ได้มีพันธมิตรมาร่วมให้ความรู้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บรรยายพิเศษ

ประมวลรูปภาพ : ประมวลรูปภาพการเรียนชุมผู้ปกครอง 2/2563