404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

Written by Super User
Hits: 1029

วิสัยทัศน์ [ VISION ]

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความก้าวไกลด้านเทคโนโลยี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ดำเนินชีวิตแบบวิถีไทยและมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

                         

พันธกิจ [ MISSION ]

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์ [ GOALS ]

1.นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

3.ครูและบุคลาการทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

4.โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียน   

    ต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

 

อัตลักษณ์ [ IDENNTITIES ]

สถานศึกษาพอเพียง

 

เอกลักษณ์ [ IDENTITY ]

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

Category: